ciri ciri wacana

ciri ciri wacana

Dari berbagai jenis wacana tersebut pasti ada yang berjenis narasi, deskripsi, dan persuasi. Untuk lebih mengenal pelajaran ini, yuk kita mengenal ciri-ciri wacana adalah sebagai berikut: Secara ringkasnya, ciri wacana, iaitu berkesinambungan bermakna idea-idea yang dikemukakan dalam satu ayat dengan satu ayat yang lain atau satu perenggan dengan satu perenggan yang lain saling berkaitan antara satu sama lain. Menurut James Deese. Narasi memiliki unsur tokoh, peristiwa, dan waktu; 3. Paragraf adalah gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dan menghasilkan suatu tema tertentu. Punya hubungan proposisi. Ada unsur-unsur pembentuk seperti tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Apabila wacana dijalankan dalam cara yang teratur dan berturutan, perkara ini disebut konsisten. See full list on detik. of 35. Agar sebuah teks dapat dikatakan sebagai wacana, maka harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 4. Sep 29, 2021 · 1. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan secara detail tentang ciri ciri wacana dan mengapa hal ini sangat penting untuk dipahami oleh setiap individu.Bentuk penyampaiannya bisa lewat media lisan ataupun tertulis. Tapi, umumnya, paragraf terdiri dari empat hingga sepuluh kalimat, tergantung pengembangan gagasan yang diinginkan penulisnya. Bahasa konvensional memiliki ciri mematuhi penggunaan bahasa perlambang yang sudah ada. Hal tersebut hampir sama seperti yang diungkapkan oleh Carlson bahwa wacana merupakan rentangan ujaran yang berkesinambungan (Carlson dalam Tarigan, 2009 : 22). Semua jenis wacana tersebut memiliki karakteristik masing-masing. Dalam wacana tulis interaksi terjadi antara penulis dan pembaca (Maingueneau, 1998 : 39). Pengertian Paragraf. Berisikan tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu. 1.1. Pertama, wacana mempunyai koheren, iaitu pertautan antara satu ayat dengan satu ayat yang lain, satu perenggan dengan satu perenggan yang lain dan satu idea dengan idea yang lain. Wacana prosa berbentuk baik tulisan ataupun lisan. Berikut ini pengertian wacana, jenis-jenis, ciri Dec 8, 2022 · Jenis wacana selanjutnya adalah wacana deskripsi. Mengandung opini atau pandangan. SUNDAY, JULY 26, 2009 Wacana Bahasa Melayu WACANA 1. Untuk lebih mengenal pelajaran ini, yuk kita mengenal ciri-ciri wacana adalah sebagai berikut: Jan 8, 2023 · Secara ringkasnya, ciri wacana, iaitu berkesinambungan bermakna idea-idea yang dikemukakan dalam satu ayat dengan satu ayat yang lain atau satu perenggan dengan satu perenggan yang lain saling berkaitan antara satu sama lain. 2. Untuk Menurut beliau lagi, terdapat juga ciri-ciri yang lain termasuklah tujuan sesuatu wacana, penerimaan oleh pendengar atau pembaca, maklumat yang terkandung, keadaan yang mewujudkan wacana dan interteks atau peranan wacana-wacana lain yang membantu pendengar atau pembaca memahami apa yang didengar atau dibaca. Berikut ini pengertian wacana, jenis-jenis, ciri Konsep dasar wacana. Dirangkai dalam urutan waktu. Yuk kita simak pembahasannya.Pd. Oleh sebab wacana ialah unit bahasa yang tertinggi, maka wacana dapat direalisasikan dalam pelbagai bentuk sehingga meliputi peristiwa bahasa. D. Demikian artikel kami mengenai wacana yang mengulas mulai dari pengertian, ciri-ciri, syarat dan pengelompokan May 26, 2023 · Wacana adalah salah satu komponen penting dalam komunikasi, baik itu lisan maupun tulisan. Paragraf adalah gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dan menghasilkan suatu tema tertentu. 2. CIRI-CIRI WACANA. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan wacana. Menurut Beaugrande dan Dressler (1981), terdapat tujuh ciri ketekstualan yang perlu dipenuhi untuk menghasilkan wacana yang utuh, iaitu tautan, runtutan, tujuan, penerimaan, maklumat, keadaan dan interteks. Wacana lisan dapat dilengkapi dengan gerakan anggota tubuh untuk memperjelas makna yang dimaksud.2 Wacana argumentatif memihak kepada larangan penggunaan senjata api; 4 Rujukan; Ciri-ciri Kepelbagaian konteks. Narasi berisi kisah atau cerita tentang peristiwa atau kejadian; 2. Wacana juga dipahami sebagai bentuk interaksi. 2.0 PENGENALAN Wacana ialah unit tertinggi bahasa yang melampaui ayat dan kajian tentang unit tersebut. Tujuan tersebut dapat berupa mengajak, meyakinkan, memberikan informasi, menghibur, atau sebagainya. Ciri-ciri dan Sifat Wacana.1 Wacana Prosa adalah wacana yang disampaikan atau ditulis dalam bentuk prosa. Wacana harus mempunyai andaian dan inferensi. Wacana merupakan satuan gramatikal, yaitu tata bahasa yang telah ditentukan. 3). 3. Teks diskripsi adalah wacana yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang dipelajari dalam kaidah kebahasaan. Wacana tulis biasanya panjang, serta menggunakan bentuk bahasa yang baku.2 Wacana argumentatif memihak kepada larangan penggunaan senjata api; 4 Rujukan; Ciri-ciri Kepelbagaian konteks. Berbentuk satuan gramatikal; Merupakan satuan terbesar, tertinggi, dan terlengkap; Berbentuk untaian kalimat-kalimat; Menggantung hubungan proposisi; Memiliki hubungan yang kontinu dan berkesinambungan Feb 5, 2023 · Untuk mengenal wacana lebih dalam, tentu kita harus mengetahui ciri-cirinya.2 Wacana puisi adalah wacana yang dituturkan dalam bentuk pusisi. May 23, 2014 · 31. Aug 31, 2021 · 1). Terdapat bermacam-macam teks salah satunya adalah teks deskripsi. 2. Ciri-ciri Wacana. Istilah wacana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki beberapa pengertian di antaranya, 1. Mengetahui ciri-ciri dari wacana itu sendiri. Baca juga: Susunan Acara pada Pembacaan Teks Proklamasi. Wacana ialah unit bahasa yang melebihi /melampaui batas ayat Wacana memperlihatkan hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan dan lengkap Wacana merupakan penggunaan bahasa dalam konteks atau situasi yang tertentu Wacana boleh terdiri daripada dua ayat atau lebih, ceraian, bab, buku, siri buku dan sebagainya. 2). Ciri-Ciri Wacana Narasi Ciri/karakteristik wacana narasi sebagai berikut. Berikut ini akan dijelaskan tentang pengertian paragraf naratif, ciri-ciri paragraf naratif, contoh paragraf naratif, macam-macam paragraf naratif dan contohnya. 5:16 PM Cikgu Amin No comments. Teks diskripsi adalah wacana yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang dipelajari dalam kaidah kebahasaan. Artinya, kod komunikatif disesuaikan dengan setiap bidang yang sedang dirawat, baik itu fizik, kimia, matematik atau cabang sains lain. Jadi, kata wacana dapat diartikan seperti yang kita sebutkan sebelumnya “ perkataan ” atau “ tuturan “. Narasi memiliki unsur tokoh, peristiwa, dan waktu; 3. Terdapat banyak aktiviti discursive di mana ia boleh muncul, dan setiap satu daripada mereka mempengaruhi struktur wacana dan strategi yang digunakan. 4. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan; 3. Ciri wacana, iaitu berkesinambungan dapat diterjemahkan melalui contoh yang ditunjukkan di bawah. Ciri-ciri wacana ilmiah. Baca juga: Komunikasi Verbal: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis, dan Prinsipnya. Wacana adalah satuan bahasa terlengkap, tertinggi, dan terbesar atas kalimat CIRI WACANA. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan secara detail tentang ciri ciri wacana dan mengapa hal ini sangat penting untuk dipahami oleh setiap individu. interogasi, nasehat dan sebagainya. Yuk kita simak pembahasannya. Teks ditulis menggunakan gaya bahasa naratif. Ciri-ciri Wacana. Ciri Wacana PDF | Buku ini memuat teori analisis wacana kritis, pemikira tokoh-tokoh analisis wacana kritis, seperti Fairclough, van Dijk, dan lain-lain.1. May 3, 2020 · Jadi, kata wacana dapat diartikan seperti yang kita sebutkan sebelumnya “ perkataan ” atau “ tuturan “. 4. Wujud interaksi ini lebih mudah dilihat dalam wacana lisan seperti dalam percakapan dua orang. Jadi wacana adalah sesuatu yang memiliki tujuan, seperti apakah untuk memengaruhi, memperdebatkan, membujuk, menyanggah, dsb. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) deskripsi merupakan pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata Ciri-ciri wacana keadaan ialah latar sewaktu bahasa itu digunakan, dan membantu pendengar atau pembaca memahami sesuatu teks. Menurut pendapat dari James Deese, wacana ialah selengkap hipotesis yang saling berinteraksi untuk memperoleh suatu rasa integritas ataupun rasa keterikatan untuk pendengar ataupun pembaca. Oleh karena itu, analisis wacana harus memperhatikan konteks sosial dan budaya saat menganalisis bahasa. Retorik menjadi komponen yang penting bagi wacana. Berisikan tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu.. Memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita.Wacana disebut interaktif karena melibatkan dua pihak. komunikasi verbal; percakapan; 2. Wacana adalah satuan terbesar, tertinggi, dan terlengkap. Tapi, umumnya, paragraf terdiri dari empat hingga sepuluh kalimat, tergantung pengembangan gagasan yang diinginkan penulisnya. Berikut ini akan dijelaskan tentang pengertian paragraf naratif, ciri-ciri paragraf naratif, contoh paragraf naratif, macam-macam paragraf naratif dan contohnya. rapat. Mengetahui lebih dalam macam-macam dari wacana. Latar Belakang Dalam ilmu kebahasaan diketahui ternyata kalimat bukanlah satuan sintaksis terbesar seperti yang selama ini kita duga. Dengan mengenali ciri-ciri wacana, kita akan lebih paham dalam membuat wacana. Wacana dalam bahasa Inggris discourse dan dalam bahasa Prancis le discours. Apr 23, 2017 · Dari berbagai jenis wacana tersebut pasti ada yang berjenis narasi, deskripsi, dan persuasi. Jan 4, 2024 · Wacana Adalah – Pengertian, Ciri, Syarat, Jenis, Komunikasi, Pelibatnya, Pemaparan, Narasi, Eksposisi, Contoh : Istilah “ wacana” berasal dari bahasa sansekerta wac, wak, vak. Analisis wacana lebih tepatnya adalah cara atau Hendak memberikan informasi atau wawasan dan memperluas pengetahuan dan; 2. Wacana ini bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar mau melakukan sesuatu untuk penutur. Berikut ini pengertian wacana, jenis-jenis, ciri Jenis wacana selanjutnya adalah wacana deskripsi. Dapat juga berarti pertukaran ide secara verbal. Wacana ilmiah mempunyai ciri-ciri berikut: - Bahasa. 1. Narasi berisi kisah atau cerita tentang peristiwa atau kejadian; 2. f CIRI-CIRI WACANA. 2. Lantaran perdagangan dilakukan antar negara maka regulasi perdagangannya diatur oleh negara-negara yang bersangkutan. July 2018; Authors: Norzalina Noor. Analisis wacana lebih tepatnya adalah cara atau Hendak memberikan informasi atau wawasan dan memperluas pengetahuan dan; 2. Semua jenis wacana tersebut memiliki karakteristik masing-masing. Unsur kata dalam sebuah wacana bukan kata yang lepas konteks Documents. Wacana argumentatif tidak berlaku dalam konteks tertentu. Meninjau bahasa dalam konteks bentuk dan arti Oct 18, 2023 · Berikut adalah beberapa ciri-ciri teks argumentatif: 1. Dalam satuan kebahasaan, wacana menduduki posisi tertinggi. Ada unsur-unsur pembentuk seperti tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Wacana pada pandangan tokoh Asmah Haji Omar (1982)3 menegaskan bahawa wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat, yang di dalamnya memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan seperti ayat, sejumlah ayat, ceraian, perenggan, bab, buku, novel, cerpen, cerita, dialog, siri buku (cerita Pengertian Wacana dan Ciri - ciri Wacana. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan wacana. Wacana tulis dapat dilihat kembali tanpa ada perbedaan signifikan pada unit–unit kebahasaannya. Wacana dipahami sebagai tindakan. Terdapat banyak aktiviti discursive di mana ia boleh muncul, dan setiap satu daripada mereka mempengaruhi struktur wacana dan strategi yang digunakan. 4. Wacana lisan memiliki ciri-ciri sebagai berikut : Wacana lisan memerlukan daya simak yang tinggi agar interaksi tidak terputus. 2). harus mempunyai urutan yang sangat. Analisis wacana (discourse analysis) merupakan suatu kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk tulis maupun lisan terhadap para pengguna sebagai suatu elemen masyarakat. Feb 23, 2021 · Ciri-ciri dari karangan teks narasi, adalah: Menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan. Pendapat ini harus didukung oleh argumen dan bukti yang kuat untuk meyakinkan pembaca atau pendengar. 3. 3. Pengertian, Jenis dan Ciri-ciri Wacana Serta Contoh Makalah Tentang Wacana. Keutuhan wacana adalah ciri wacana yang baik. Wacana Wacana adalah kesatuan yang tatarannya lebih tinggi atau sama dengan kalimat, terdiri atas rangkaian yang membentuk pesan, memiliki awal dan akhir. Konsep Analisis Wacana IklanDisadari atau… CIRI-CIRI WACANA. 1. Paragraf yang baik, setidaknya terdiri dari 2 kalimat atau gagasan. Bahasa wacana ilmiah menggunakan kata-kata dan konsep yang bersifat teknikal dan merujuk kepada setiap sains tertentu.Ciri wacana yang keempat menurut Maingueneau adalah interaktif. Wacana termasuk dalam satuan terbesar, tertinggi atau terlengkap dalam sebuah kajian linguistik atau kebahasaan. Pengertian dan Ciri-Ciri Wacana. Ciri-ciri Dan Kepentingan Wacana. Sep 16, 2023 · Ciri-ciri Analisis Wacana Keterangan; Memperhatikan konteks sosial dan budaya: Analisis wacana memahami bahwa bahasa selalu berada di dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Dalam wacana perlu ada unsur-unsur susun atur menurut sabab, akibat, tempat, waktu, keutaamaan dan sebagainya. Menurut pendapat dari James Deese, wacana ialah selengkap hipotesis yang saling berinteraksi untuk memperoleh suatu rasa integritas ataupun rasa keterikatan untuk pendengar ataupun pembaca. Berikut ciri-ciri wacana seperti dikutip dari Filosofi, Teori, dan Konsep Bahasa dan Sastra Indonesia Sekolah Dasar oleh Dr. SUNDAY, JULY 26, 2009 Wacana Bahasa Melayu WACANA 1. Keterkaitan gagasan: seluruh gagasan dalam teks harus saling terkait dan memiliki alur pemikiran yang logis. Mengutip uraian dalam buku analisis wacana (Eriyanto: 2006), berikut ciri-ciri analisis wacana kritis, yaitu: Analisis tindakan. A. Suatu wacana yang utuh mempunyai dua ciri utama, iaitu kohesi atau dikenali sebagai tautan dan koheren juga dikenali sebagai runtutan. Menurut Nik Safiah Karim (2008), dalam Tatabahasa Dewan membahagikan ciri wacana kepada iaitu runtutan dan tautan. Teks argumentatif selalu memperlihatkan pandangan penulis mengenai subjek atau topik yang dibahas. Wacana deskripsi adalah suatu wacana yang menggambarkan suatu hal berdasarkan penglihatan, pengetahuan, dan opini dari sang penutur atau penulis. Berikut beberapa ciri-ciri wacana yang bisa kamu pahami. 2. Menurut Stubbs dalam Darma 2009:15, wacana adalah suatu disiplin ilmu yang berusaha mengkaji penggunaan bahasa yang nyata dalam komunikasi. Ciri-ciri wacana terbahagi kepada 2 ciri utama wacana. Berikut ini terdapat beberapa pendapat dari para ahli mengenai wacana, yakni sebagai berikut: 1. Menurut Raminah Hj. Komponen dan fungsi yang menyusunnya lebih lengkap dari kalimat. Berikut beberapa ciri-ciri wacana yang bisa kamu pahami. fTujuan Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan bekal kompetensi kepada mahasiswa mengenai hakikat dan model-model wacana BI fDEFINISI WACANA Wacana berasal dari bahasa Inggris discourse, yang artinya antara lain ”Kemampuan untuk maju menurut urutan-urutan yang teratur dan semestinya. 4. Wacana adalah satuan terbesar, tertinggi, dan terlengkap. Berbentuk satuan gramatikal. 4. komunikasi verbal; percakapan; 2. 1. Menurut buku tatabahasa dewan edisi ketiga (2015). Dalam wacana tulis interaksi terjadi antara penulis dan pembaca (Maingueneau, 1998 : 39). Wacana sering digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, seperti politik, antropologi, sosiologi, dan filsafat. Konsep dasar wacana mencakup beberapa elemen penting yang harus diperhatikan, yaitu: Tujuan: Setiap wacana harus memiliki tujuan atau maksud tertentu dalam menyampaikan pesan atau informasi. Menurut Raminah Hj. Semua perkara yang melibatkan bahasa ialah wacana. 31. Terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Wacana biasa disebut sebagai teks atau ujaran, artinya sesuatu (tulisan atau lisan) yang berisi rangkaian kalimat yang memiliki makna tertentu. interogasi, nasehat dan sebagainya. Wacana Wacana adalah kesatuan yang tatarannya lebih tinggi atau sama dengan kalimat, terdiri atas rangkaian yang membentuk pesan, memiliki awal dan akhir. 3. Ciri-ciri Wacana. 4.0 PENGENALAN Wacana ialah unit tertinggi bahasa yang melampaui ayat dan kajian tentang unit tersebut. Berbentuk satuan gramatikal. Dengan mengenali ciri-ciri wacana, kita akan lebih paham dalam membuat wacana. Memberikan pengalaman estetis kepada pembaca. Apabila wacana dijalankan dalam cara yang teratur dan berturutan, perkara ini disebut konsisten. WACANA AKADEMIK BAHASA MELAYU.Teks argumentatif selalu memperlihatkan pandangan penulis mengenai subjek atau topik yang dibahas. | Find, read and cite all the research you need on Analisis Wacana Iklan: Konsep, Informasi, dan Analisis Sebagai sebuah wacana, iklan memiliki ciri yang sangat menonjol, yaitu mengomunikasikan citra yang maksimal dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sehingga dapat mencapai tujuannya dan memberikan keuntungan. 1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) wacana adalah satuan bahasa terlengkap yang direalisasikan dalam bentuk karangan atau laporan utuh, seperti novel, buku, artikel, pidato, atau khotbah. Maklumat pertama dalam wacana di gelar andaian manakala maklumat berikutnya disebut inferensi. Bahwa analisis wacana merupakan suatu kajian yang meniliti dan menganalisis bahasa yang digunkan secara alamiah Teks Deskripsi: Pengertian, Ciri-ciri, Struktur dan Jenisnya. Dapat juga berarti pertukaran ide secara verbal. Mempunyai kohesi (kesepaduan): ketepatan seluruh isi-isi yang dikemukakan fokus kepada tajuk atau isu yang diketengahkan. Wacana lisan contohnya perkataan yang diucapkan Keutuhan wacana adalah ciri wacana yang baik. Wacana tulis biasanya panjang, serta menggunakan bentuk bahasa yang baku. Wacana bisa berbentuk kata, kalimat, paragraf, maupun karangan secara utuh yang lebih luas, seperti berbentuk buku atau artikel yang berisi ulasan lengkap. Penulisan ilmiah terikat dengan ciri-ciri khusus yang mengikut prosedur dan protokol tertentu. Hal ini bermaksud bahawa dalam sesebuah penlisan, idea-idea yang dikemukakan saling berkaitan antara 3. Wacana tulis memiliki unsur kebahasan yang lengkap. Ciri-ciri Analisis Wacana Keterangan; Memperhatikan konteks sosial dan budaya: Analisis wacana memahami bahwa bahasa selalu berada di dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Menurut James Deese. Oleh sebab wacana ialah unit bahasa yang tertinggi, maka wacana dapat direalisasikan dalam pelbagai bentuk sehingga meliputi peristiwa bahasa. Analisis wacana (discourse analysis) merupakan suatu kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk tulis maupun lisan terhadap para pengguna sebagai suatu elemen masyarakat. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan; 3. 1). Contohnya novel, cerpen, hikayat, roman, cerita rakyat, dll. Berbentuk untaian kalimat. • Dalam wacana perlu ada unsur-unsur susun. Sedangkan dalam bahasa Yunani discursus yang bermakna “ berlari ke sana ke mari ” (Sudaryat, 2009:110). 3.4 Manfaat Penulisan Kita dapat mengerti lebih dalam mengenai wacana, macam-macam wacana, serta ciri-ciri wacana lebih dalam lagi dan agar kita dapat bersama-sama meningkatkan ilmu mengenai wacana. Mempunyai tujuan bagi menentukan jenis wacana,penggunaan ayat. 1. Berikut ciri-ciri, jenis-jenis, syarat, dan contoh wacana. Wujud interaksi ini lebih mudah dilihat dalam wacana lisan seperti dalam percakapan dua orang. 2. Sedangkan dalam bahasa Yunani discursus yang bermakna “ berlari ke sana ke mari ” (Sudaryat, 2009:110). Istilah wacana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki beberapa pengertian di antaranya, 1. Pengertian, Jenis dan Ciri-ciri Wacana Serta Contoh Makalah Tentang Wacana. 4. Oleh karena itu, analisis wacana harus memperhatikan konteks sosial dan budaya saat menganalisis bahasa. Wacana dalam bahasa Inggris discourse dan dalam bahasa Prancis le discours. Ciri wacana, iaitu berkesinambungan dapat diterjemahkan melalui contoh yang ditunjukkan di bawah. Paragraf yang baik, setidaknya terdiri dari 2 kalimat atau gagasan. Ungkapan “Sila masuk”, misalnya, difahami kerana digunakan dalam keadaan latar seseorang mempelawa seorang lain masuk ke dalam bilik atau rumahnya. Pengertian Wacana Menurut Para Ahli. • Wacana harus mempunyai andaian dan. Ciri-ciri wacana. 2. Wacana lisan sulit diulang, dalam arti mengulang hal yang sama dengan ujaran pertama. Wacana bisa berbentuk kata, kalimat, paragraf, maupun karangan secara utuh yang lebih luas, seperti berbentuk buku atau artikel yang berisi ulasan lengkap. Ciri-Ciri Wacana. Pengertian Wacana. Hakikat dari pasar bebas adalah salah satu bentuk perjanjian perdagangan antar dua negara atau lebih. Menurut Mohd Rashid Md Idris (2004), menyatakan bahawa ciri-ciri wacana terbahagi kepada koheren, kohesi, tujuan, maklumat, penerimaan, hubungan, andaian dan inferen, gaya dan maklumat yang tidak berlawanan. Memberikan pengalaman estetis kepada pembaca.